Пижик Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри

 

Пижик Андрій Миколайович, 1972 року народження, у 1989 р. розпочав працювати в Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У 1990-1995 роках навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав диплом з відзнакою. У 1995 році поступив до аспірантури, а з лютого 1996 р. розпочав роботу на історичному факультеті на посаді асистента кафедри новітньої історії України.

У 1998 р.  захистив в університеті кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.01 – історія України). На посаді доцента кафедри новітньої історії України історичного факультету працює з 2000 р. У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента.

З вересня 2005 р. по лютий 2016 р. виконував обов’язки заступника декана історичного факультету з навчальної роботи.

З квітня 2016 р. по липень 2017 р. за сумісництвом працював на посаді заступника директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У червні 2017 р. та у грудні 2022 р. за конкурсом обраний завідувачем кафедри новітньої історії України.

 

У листопаді 2015 р. проходив стажування в Університеті міста Констанц (Федеративна Республіка Німеччина) у межах семінару «Структура університету, навчальний процес і контроль якості».

З 2016 р. по жовтень 2018 р. брав участь в міжнародному проекті QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» у межах програми ЕРАЗМУС+ «Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками» в складі робочої групи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2019 р. проходив стажування за міжнародною програмою «European innovative approaches to education in economics and management» у Литовському науково-дослідному агарному інституті.

За роки роботи на історичному факультеті займав посади голови науково-методичної комісії історичного факультету (2012-2014 рр., 2017 – 2021 рр. член комісії), заступника голови вченої ради історичного факультету (2005-2016 рр.), вченого секретаря науково-методичної комісії з історії при Науково-методичній раді МОНУ (2008-2013 рр.); на різних посадах у відбірковій комісії історичного факультету (1996-2016, 2018-2022 рр.), член Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012-2016 рр., з 2021 р. заступник голови НМР); входив до комісій, які перевіряли діяльність різних структурних підрозділів Університету, також був членом комісій МОНУ з проведення акредитації вищих навчальних закладів, входив до складу робочої групи з розробки Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

Працюючи на адміністративних посадах на історичному факультеті підготував акредитаційну справу для спеціальності «Історія» (ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр), неодноразово рецензував навчальні плани, які проходили процедуру ліцензування та акредитації, рецензував навчальні посібники і підручники, підготував понад 50 навчальних планів для навчання студентів за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

Після прийняття нового Закону України про вищу освіту (2014 р.) А.М. Пижик виступив одним із організаторів впровадження нових освітніх програм на історичному факультеті, таких як «Американістика та європейські студії», «Сходознавство», брав активну участь у розробці планів підготовки бакалаврів за освітніми програмами «Історія мистецтв», «Східноєвропейські історичні студії», «Археологія і преісторія», «Музеєзнавство. Пам’яткознавство», всі плани навчання магістрів на денній та заочній формах.

За безпосередньої участі А.М. Пижика реалізовувалися не тільки нові освітні програми, а й впроваджувалися нові дисципліни, які здобували собі популярність серед студентів (Історія української дипломатії, Усна історія, Історія українського кінематографа, Сучасна політична історія України та багато інших), створено навчальні центри (Навчальна лабораторія «Центр Усної історії» при кафедрі новітньої історії України (2011 р.), кабінет історії мистецтв (2013 р.)), сформовані нові блоки спеціалізації по кафедрі новітньої історії України («Новітня історія України: людина, суспільство, держава» для бакалаврів, «Публічна історія» для магістрів).

З 2018 року по сьогоднішній день гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) спеціальності 014 Середня освіта. У 2018 р. здійснено перший набір студентів за цією бакалаврською освітньою програмою і в 2022 році відбувся перший випуск студентів освітньої програми Середня освіта (Історія).

У 2019-2021 рр. очолював організаційний комітет Всеукраїнських олімпіад  для старшокласників «Єдина Україна: історія соборницького поступу».

Під керівництвом А.М. Пижика кафедрою реалізовується ціла низка проектів ініціаторами яких стали студенти, які спеціалізуються на кафедрі новітньої історії України: «КРОК НАЗУСТРІЧ», «Вулиці Києва: університетські околиці», «BREAKHISTORY», «Коридорами влади». При кафедрі діють Бюро дослідження історії спеціальних служб, студентський центр історичного моделювання.

Нагороди:

Визнаний кращим викладачем історичного факультету у 2000/2001 та 2012/2013 навчальних роках.

Подяка Голови Київської міської адміністрації (2008 р.),

Подяка Президента України (2009 р.),

Почесна грамота Управління державної охорони України (2017 р.),

Почесна грамота Національної Академії Педагогічних Наук України (2020 р.),

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2022 р.),

Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2022 р.).

 

Викладає на історичному факультеті навчальні дисципліни:

  • «Вступ до спеціальності Середня освіта (Історія)» (ОС «Бакалавр», І курс, денна форма здобуття освіти);
  • «Повсякденне життя в УСРР/УРСР у 1920-1930-х рр.» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс);
  • «Історія СРСР» (ОС «Бакалавр», ІІ та ІІІ курс);
  • «Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс)
  • «Методичне забезпечення навчання історії» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс);
  • «Візуальна історія» (ОС «Бакалавр», ІV курс);
  • «Історія українського конституціоналізму» (ОС «Магістр», І курс, денна і заочна форми навчання);
  • «Історія українського кінематографа» (ОС «Магістр», ІІ курс);
  • «Історична імагологія та компаративістика: світовий та український досвід використання» (ОС «Магістр», ІІ курс).
  • «Історія України в художній літературі та художньому кіно» (ОС «Магістр», ІІ курс)

 

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

За період науково-педагогічної діяльності опублікував 18 навчально-методичних праць, серед яких 10 навчальних посібників і 1 підручник (у співавторстві), у тому числі один посібник і один підручник з грифом МОН України.

Основні навчально-методичні праці:

Історія українського конституціоналізму: матеріали та метод. рек. до вивч. курсу (для студ. іст. ф-ту) / А. М. Пижик ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Науковий світ, 2001. – 50 с.

Теорія і практика впровадження кредитно-модульної системи на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Т. 4. – К.: Політична думка, 2007. – С. 379 – 388.

Україна в 1920-1930-ті роки: навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. Ф. Колесник, А. М. Пижик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київський університет, 2010. – 312 с.

Історія України: Новітня доба: навч. посіб. / [В. М. Литвин та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. – К.: Академвидав, 2012. – 479 с.

Історія в термінах і поняттях / За загал. ред. Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.

Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / Бугров В.А., Гожик А.П.,Щеглюк Д.В. та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського.  – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 74 c.

Зовнішня політика СРСР. Збірник документів і матеріалів. (1917-1939). Навчальний посібник. / Упорядники А.М. Пижик, С.Ф.Пивовар. – Ніжин: П.П.Лисенко М.М. – 2019.  – 624 с.

Система забезпечення якості освіти України: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій. Навчальний посібник  / Кухарський В., Мазуркевич М., Гожик А. та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2019. – 248 с.

Методика викладання історії в школі: навчально-методичні матеріали для студентів історичного факультету. Навчальний посібник / А.М. Пижик, Г.С. Черевичний – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2020. -112 с.

Електронний посібник до нормативної дисципліни “Історія українського конституціоналізму” (близько 80 ум. друк. арк.).

 

Регулярно виступав з доповідями на організованих МОН України республіканських науково-методичних семінарах «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі».

 

Наукові інтереси охоплюють: історію Української революції 1917-1921 рр., повсякдення та національну політику в Україні у 1920-1930-х рр., історію українського конституціоналізму та історію вітчизняного кінематографа, реформування системи середньої та вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

З 2017 року по теперішній час керує виконанням кафедральної наукової теми 16КФ046-02 «Українське суспільство в новітню добу».

У 2018-2022 р. під керівництвом А.М. Пижика кафедра новітньої історії України виступила організатором та співорганізатором 16 наукових круглих столів, форумів.

Серед наукових праць:

Реформування системи національної освіти в добу Директорії УНР / А. М. Пижик. – К. : Знання, 1998. – 44 с.

Культурно-просвітня діяльність уряду УНР в період Директорії / А. М. Пижик. – К. : Четверта хвиля, 1998. – 35 с.

Формування нової системи освіти в УСРР на початку 1920-х рр. // Вісник Київського університету. Історія. -2003. – Вип. 65-66. –С.19-22.

Розвиток вітчизняного кінематографа в контексті здійснення більшовицької політики українізації (1920-ті – початок 1930-х років). // Історичний журнал. –2003. -№6. – С.26-33.

Більшовицька політика українізації як засіб поширення комуністичної ідеології. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб.ст. –К., 2004. – Вип. 7. – 31-39.

Ідеологічна основа більшовицької політики українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – Вип. 104. – С. 47-50. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2011_104_16

Конституційний процес в Україні у 1917-1921 рр.: сучасна історіографія // Українська революція 1917-1921 років: погляд із сьогодення. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2013. – С. 605-618 (Ю.А.Слюсаренко)

Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. – 2016. – № 1. – С. 68-76. http://nbuv.gov.ua/UJRN/hjyfcnui_2016_1_13

Оцінка відповідності існуючих в Україні практик забезпечення якості вищої освіти європейським стандартам ESG-2015  // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України». – №4 (додаток 2). –К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. – C. 6-12.  (Бугров В.А., Гожик А.П., Хруцька О.В, Щеглюк Д.В.)

Quality Assurance in Higher Education Institutions in Ukraine 2016 through the prism of European Guidelines and Standards ESG 2015. – Wrocław: EXANTE, 2016. -104 p. (V. Bugrov, А. Gozhyk, M. Mazurkiewicz and other)

Втілення в радянському художньому кіно образів “ворога” та “героя” періоду Української революції 1917-1921 рр. / А. М. Пижик // Грані. – 2018. – Т. 21, № 6. – С. 28-38. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2018_21_6_6

Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines / Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій»): монографія / Колектив авторів: Бугров В., Гожик А., Мазуркевич М., Пижик А., Хруцька О., Щеглюк Д.; за заг. ред. Л.Губерського. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2018. – 347 c.

Проект Конституції УНР 1917 р.: передумови появи, зміст, сучасні оцінки // Київські історичні студії: науковий журнал. – 2018. – № 2(7). –С. 73-80.

Участь науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України у формуванні освітніх програм // Proceedings of the 1 st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. – Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. – С. 235-237.

Роль кафедр університетів у відкритті та забезпеченні реалізації освітніх програм // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: Open Forum-ITME-CRS-2019 : збірник матеріалів Першого Всеукраїнського відкритого науково-практичного форуму (10–13 жовт. 2019 р., Одеса) / [за заг. ред. О. Є. Стрижака]. — Одеса: Екологія, 2019. – С.  161-163.

Конституційний статус кримської автономії: історія і сучасність // Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України: Збірник статей і матеріалів круглого столу. – К.: ЦДАГО України, Міністерство юстиції України, Державна архівна служба України, 2019. – 191 с.- С. 113-128.

Модернізація  й реформування освіти у науковому доробку вчених НАПН України  // Науково-педагогічні студії: науковий журнал. – Вип.6. –К., 2022. – С. 220-223.

Philosophical and Pedagogical Discourse in the Postmodern Educational Space: Peculiarities of Distance Learning  /M. Rostoka, G. Cherevychny , O. Luchaninova,  A.Pyzhyk //Postmodern Openings. 2022, Volume 13, Issue 4|  https://doi.org/10.18662/po/13.4/   Covered in: Web of Science (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus

Результати науково-дослідної роботи впроваджувалися в освітній процес та в роботі на адміністративних посадах.

 

Під керівництвом А.М. Пижика 8 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата історичних наук:

Іванисько С.І., тема кандидатської дисертації «Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр.)» (2008 р.);

Сироїд І.В., тема кандидатської дисертації «Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара» (2008 р.);

Гирич Я.М., тема кандидатської дисертації «Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки)» (2010 р.);

Коротенко Н.М., тема кандидатської дисертації «Університетська освіта в радянській Україні (1933-1941 рр.)» (2010 р.);

Адамська І.Г, тема кандидатської дисертації «Партійно-державна політика в галузі охорони здоров’я в Українській СРР (1919 – 1929 рр.)» (2011 р.);

Тищенко Ю.А., тема кандидатської дисертації «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект» (2018 р.);

Сокирко А.А., тема кандидатської дисертації «Діяльність об’єднань художників в УСРР (1920-початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст» (2018 р.);

Житкова О.О., тема кандидатської дисертації «Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919 – 1930-й роки)” (2019 р.).