Історія

ПРО КАФЕДРУ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Кафедра бере свій початок із 1968 р., коли на основі кафедри історії СРСР, яка існувала з 1933 р., було створено кафедру історії радянського суспільства. У 1984 р. вона отримала назву кафедра історії СРСР (радянський період), на  базі якої наказом від 13.01.1992 р. було сформовано кафедру новітньої історії України.

З 1992 р. кафедру очолювали доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України А.Г.Слюсаренко, кандидат історичних наук, професор С.Ф.Пивовар, доктор історичних наук, професор, академік НАН України В.М.Литвин.

Нині на кафедрі працює 10 викладачів, із них: 4 професори (А.Г.Слюсаренко, І.К.Патриляк, С.Ф.Пивовар, Г.П.Савченко) та 6 доцентів (О.І.Петасюк, А.М.Пижик, М.А.Боровик, Г.С.Черевичний, О.О.Сморжевська, О.В.Вербовий). За рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедра посідає одне з провідних місць на історичному факультеті.

Кафедра на високому рівні забезпечує проведення навчально-виховної, наукової та методичної діяльності, готує фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» зі спеціалізацій, які пов’язані з новітньою історією України. В межах освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії на кафедрі спеціалізуються більше 10 аспірантів.

Одне з чільних місць у широкому спе­ктрі наукових досліджень викладачів кафедри належить вив­ченню проблем історії української державності у XX ст. – на початку ХХІ ст.

Військова історія, історія Української революції 1917-1921 рр., історія національно-визвольної боротьби  українського народу відображені в численних працях викладачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Серед пріоритетних напрямків наукових пошуків професорів та доцентів кафедри є вивчення проблем відновлення незалежності, аналіз державного будівництва в сучасній Україні,  історія українського конституціоналізму.

Дослідження особливостей розвитку української культури XX ст. – початку ХХІ ст. займає важливе місце у науковій роботі викладачів кафедри, які неодноразово зверталися і продовжують працювати над висвітленням загальних тенденцій, окремих аспектів державної політики щодо літератури і мистецтва, кінематографа й театру, освіти й науки, архітектури та музеїв.

На кафедрі функціонує «Центр усної історії», який успішно втілює нові методи вивчення історії України. Студенти беруть участь у різноманітних українських та міжнародних проектах, пов’язаних з усноісторичними дослідженнями.

Результати своїх наукових пошуків із новітньої історії Укра­їни викладачі кафедри апробовують не тільки у публікаціях, виступах на наукових конференціях, а й безпосередньо під час вик­ладання різних навчальних дисциплін для студентів історич­ного факультету та інших факультетів та інститутів Університету.

Професори та доценти кафедри новітньої історії України викладають на історичному факультеті більше 10 обов’язкових дисциплін та понад 20 дисциплін за вільним вибором студентів.

Невід’ємною складовою частиною діяльності профе­сорів і доцентів кафедри є методична робота. Науково-педагогічні працівники кафедри за останні 24 роки забезпечили якісну підготовку кількох сотень бакалаврів та  магістрів, близько 200 фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; написали та видали десятки підручників, навчально-методичних посібників; опублікували монографії та сотні наукових статей з новітньої історії України.

Студенти, які спеціалізуються на кафедрі, беруть участь в українських та міжнародних наукових конференціях, міжнародних програмах обміну, мають всі можливості для реалізації свого наукового та творчого потенціалу.

На сьогодні перед викладачами кафедри но­вітньої історії України стоїть надзвичайно важливе й відповідальне завдання – максимально об’єктивно відтво­рювати минуле українського народу, історію держав­ності України, передати власні наукові здобутки студен­там, майбутнім поколінням істориків.