ПРО КАФЕДРУ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Кафедра бере свій початок з 1968 р., коли на основі кафедри історії СРСР, яка існувала з 1933 р., було створено кафедру історії радянського суспільства. У 1984 р. вона була перейменована на кафедру історії СРСР (радянський період). Після проголошення незалежності української держави, у зв’язку з необхідністю застосування якісно нової системи підготовки висококваліфікованих фахівців, поглибленого вивчення вітчизняної історії, впровадження у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень подій та явищ історії України ХХ ст., Вчена рада Університету 13.01.1992 р. перейменувала її на кафедру новітньої історії України.

 

Під керівництвом доктора історичних наук, професора, академіка Національної Академії Педагогічних Наук України А.Г.Слюсаренка (1992-2003 рр., 2015 – 2017 рр.), кандидата історичних наук, професора С.Ф.Пивовара (2003 – 2006 рр.), доктора історичних наук, професора, академіка Національної Академії Наук України В.М.Литвина (2006 – 2015 рр.) кафедра посіла одне з провідних місць на історичному факультеті, здобула авторитет у науково-педагогічній спільноті та престиж серед студентів та аспірантів.   З липня 2017 р. кафедру очолив кандидат історичних наук, доцент А.М.Пижик, у грудні 2022 року вдруге обраний завідувачем кафедри.

 

Нині на кафедрі працює 10 викладачів, із них: 4 професори (А.Г.Слюсаренко, С.Ф.Пивовар, Г.П.Савченко, О.В.Даниленко) та 6 доцентів (О.В.Вербовий, О.І.Петасюк, А.М.Пижик, О.О.Сморжевська, Г.С.Черевичний, О.В.Чернишевич). Зовнішнім сумісниками на кафедрі впродовж останніх років працювали директор Інституту історії України НАН України академік, доктор історичних наук, професор В.А.Смолій, доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України  Ю.М.Поліщук. За рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедра посідає одне з провідних місць на історичному факультеті.

 

Кафедра на високому рівні забезпечує проведення навчально-виховної, наукової та методичної діяльності, готує фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр», пропонує студентам на вибір блоки та окремі дисципліни, які пов’язані з новітньою історією України. В межах освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії на кафедрі навчаються і успішно захищають дисертації аспіранти. Також до кафедри прикріплено кілька докторантів, які завершують роботу над докторськими дисертаціями.

 

Викладачі кафедри новітньої історії України читають на історичному факультеті 12 нормативних та 17 спеціальних курсів для студентів, які обрали своєю спеціалізацією історію України ХХ – початку ХХІ ст. в межах освітніх програм за спеціальністю 032 Історія та археологія «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)» для майбутніх бакалаврів та «Історія України» для студентів магістерського відділення.

 

Професори та доценти кафедри запропонували на вибір студентам різних освітніх програм близько 40 навчальних дисциплін. Популярністю у студентів користуються вибіркові дисципліни “Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи“, «Спецслужби у міжнародних відносинах», «Історія українського кінематографа», «Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ століття)»,  «Становлення політичної еліти України», «Інститут президентства: український та світовий досвід», “Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті” та інші .

 

З 2018 р. кафедра бере активну участь у підготовці фахівців за новою спеціальністю 014.3 Середня освіта (Історія), набір за якою здійснено вперше на історичному факультеті.

Освітня програма Середня освіта (Історія) стала однією з найуспішніших на історичому факультеті і користується популярністю у абітурієнтів, які вирішили обрати для себе фах педагога-історика.

 

Доценти кафедри викладають навчальні дисципліни крім історичного факультету також на філософському, хімічному факультетах, в Навчально-науковому інституті високих технологій,  Навчально-науковому інституті філології, Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби,  на факультеті інформаційних технологій та на підготовчому відділенні для іноземних громадян.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри новітньої історії України викладають навчальні дисципліни відповідно до своєї спеціальності та кваліфікації. Кадровий склад кафедри залишається стабільним, забезпечує збереження традицій, поєднує досвід і готовність до змін, впровадження інновацій відповідно до сучасних вимог освітньої та наукової діяльності.

 

Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою курсових та магістерських робіт. Професори кафедри та провідні доценти проводять постійну консультативну роботу з аспірантами.

 

Важливою складовою частиною роботи кафедри новітньої історії України є наукова діяльність співробітників.

Одне з чільних місць у широкому спе­ктрі наукових досліджень кафедри належить вив­ченню проблем історії української державності у XX – на початку ХХІ ст. Науковців кафедри цікавлять питання історіографії державності, процес наг­ромадження історичних знань з цієї тематики. Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри є дослід­ження, пов’язані з подіями національно-визвольної боротьби українського народу в 1917-1921 рр. Багато уваги приділяється дослідженню різних аспектів діяльності Української Центральної Ради – головній держа­вотворчій організації українства 1917 – початку 1918 рр. На кафедрі активно досліджується історію української державності періоду Директорії УНР, конституційне будівництво в роки Української революції.

 

Викладачі кафедри вивчали й продовжують досліджувати життя й державотворчу діяльність ключових фігур історичного процесу в Україні ХХ століття. Такі дослідження дозволяють глибше охарактеризувати їх світоглядні засади, звернути увагу на маловідомі, а то й невідомі, сторінки біографій.

 

Колектив кафедри усвідомлює, що історія УСРР/УРСР значною мірою була сфальсифіковані радянською історіографією, висвітлювалася тенденційно й заідео­логізовано. Тому, в останні роки ця проблематика стала предметом ґрунтовних досліджень для викладачів та аспірантів кафедри. Значне місце у наукових дослідженнях кафедри займає історія Другої світової війни, участь у ній українців, історія національно-визвольного та дисидентського рухів в Україні.

 

Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень чле­нів кафедри є вивчення проблем здобуття, утверд­ження незалежності, аналіз державного будівництва у сучасній Україні. Привернула увагу науковців кафедри і проблема конс­титуційного становлення незалежної української дер­жави, історія вітчизняного конституціоналізму.

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у системних дослідженнях найактуальніших питань соціально-полі­тичної трансформації українського пострадянського суспільства.

 

Вивчення розвитку української культури XX ст. є одним із пріоритетних напрямків у наукових пошуках науково-педагогічних працівників кафедри, які  неодноразово зверталися і продовжують працювати над дослідженням різноманітних аспектів пов’язаних державною політикою щодо літератури і мистецтва, освіти й науки, архітектури та музеїв.

 

Результати своїх досліджень з новітньої історії Укра­їни викладачі кафедри апробовують не тільки у публікаціях, виступах на наукових конференціях, а й безпосередньо під час вик­ладання різних лекційних курсів для студентів історич­ного факультету та інших інститутів та факультетів Університету.

 

Невід’ємною складовою частиною діяльності профе­сорів і доцентів кафедри є методична робота. Науково-педагогічні працівники кафедри за останні два десятки років забезпечили якісну підготовку близько однієї тисячі бакалаврів та  магістрів, більше 130 фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; написали та видали десятки підручників, навчально-методичних посібників; опублікували монографії та сотні наукових статей з актуальних проблем новітньої історії України.

 

Студенти, які обрали для своєї спеціалізації блоки запропоновані кафедрою новітньої історії України, беруть участь в українських та міжнародних наукових конференціях, міжнародних програмах обміну, мають всі можливості для реалізації свого наукового та творчого потенціалу. З ініціативи студентів на кафедрі реалізується кілька проектів “КРОК НАЗУСТРІЧ“, “Коридорами влади, функціонують Бюро дослідження історії спеціальних служб та Центр історичного моделювання. 

 

На сьогодні перед викладачами кафедри но­вітньої історії України стоїть надзвичайно важливе й відповідальне завдання – максимально об’єктивно відтво­рювати минуле українського народу, історію держав­ності України, передати власні наукові здобутки студен­там, майбутнім поколінням істориків та педагогів.

 

Звіт про роботу кафедри за 2017-2022 роки

 

Програма розвитку кафедри