Сморжевська Оксана Олександрівна

15320424_1178058432280812_1776586100_n

 

Кандидат історичних наук, доцент. У 1999 р. закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; навчалася в аспірантурі цього ж університету. В 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» (науковий ступінь присуджено 15 січня 2003 р.). З вересня 2001 р. – асистент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала на посаді доцента цієї ж кафедри. 1 липня 2011 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. стала володаркою гранту Президента України для проведення наукового дослідження та видання ілюстрованої хрестоматії «Національні традиції українського авангарду» (вийшла друком у співавторстві в 2006 р.).

Коло наукових інтересів: релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), сучасне язичництво (рідновір’я) як релігійно-духовний феномен міської культури, культурний простір постмодерної України, український авангардизм (перша третина ХХ ст.). Авторка понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій. Серед них: Авангардне мистецтво України: національні та західноєвропейські впливи (перша третина ХХ ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – № 7. – С. 171-181; Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – № 91-93. – С. 172-176; Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 244 с.; Неоязичництво/рідновір’я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. – К.: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013. – № 1. – 168 с. – С. 51-59; Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі «армійських оповідань» Юрія Андруховича та його романів «Рекреації», «Московіада» і «Таємниця») // Гілея: науковий вісник. – К.: Вип. 112(9). – С. 77-81.; Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК) // Етнічна історія народів Європи, 2016, вип. 49. – С. 132-140. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті). Монографія. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – 197 с. (умов. друк. арк.12, 37).