Сморжевська Оксана Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри

 

Оксана Олександрівна Сморжевська, 1977 р.н., з відзнакою закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999 р.). У 2002 році захистила дисертацію на здобуття кандидатського ступеня на тему «Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.). На посаді доцента з 2009 р, звання доцента отримала у 2011 р.

Отримала Грант Президента України для обдарованої молоді (2004 р.) для проведення наукового дослідження та видання ілюстрованої хрестоматії «Національні традиції українського авангарду».

Брала участь:

– в роботі пілотного проекту Представництва МОМ в Україні «Розробка навчального курсу з культурної обізнаності для вищих навчальних закладів в Україні» у партнерстві з PH International та за фінансової підтримки Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії «Людина у полікультурному суспільстві» (розділ «Релігійний фактор в умовах глобалізації») (2010 р.) http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/posibnyk_lyudyna_v_polikulturnomu_suspilstvi.pdf ;

 • в науковому дослідженні неоязичництва в Україні для видання друком збірки «Indigenous religions». «Русь языческая»: этническая религиозность в России и Украине ХХ-ХХІ вв.», де фактично вперше під однією обкладинкою були зібрані як дослідження науковців, так і погляди самих сповідників неоязичництва (2010 р.);
 • в написанні енциклопедичних словників-довідників «Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)» і «Сучасна політична лексика» (обидва за науковою редакцією доктора політичних наук Наталі Хоми, 2015), волонтерська наукова робота над якими згуртувала майже 200 авторів з різних регіонів України, та продемонструвала єдність наукової спільноти в нелегкий для України час;
 • в зйомках науково-популярного фільму «Таємний код віри. Християни чи язичники?» (телеканал 1+1, 2017 р.) https://www.youtube.com/watch?v=1XEi5qG7eO0

Проходила наукове стажування на Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (Польща, 03.04.2017 – 30.06.2017), в результаті якого вийшла друком наукова публікація «Finding spiritual core: Union of the Believers of the Ukrainian Native Faith // Edukacja-Technika-Informatyka. Kvartalnik naukowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, №2 (20), 2017. – С. 126-133 http://www.eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf . (видання входить до низки наукометричних баз http://www.eti.rzeszow.pl/indeks.html ).

Розробила та впровадила в навчальний процес низку спеціальних курсів з вивчення новітньої історії України.

 

Викладає навчальні дисципліни:

Історія української та зарубіжної культури (ОС “Бакалавр”, І курс);

Релігійно-церковне життя України (кін. ХХ – початок ХХІ ст.) (ОС “Бакалавр”, ІV курс);

Комеморативні практики в історичній політиці (ОС “Магістр”, ІІ курс);

Культурний простір постмодерної України (ОС “Магістр”, ІІ курс);

Історична культура: презентація минулого в суспільстві (ОС “Магістр”, ІІ курс).

 

Автор понад 70 наукових, навчально-методичних праць, енциклопедично-довідкових видань; серед них – дві монографії: «Современное язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки» (2010 р., у співаторстві) та «Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті)» (2017 р.).

 

Основні навчально-методичні праці:

 1. Сморжевська О. Релігійно-церковне життя України в умовах державної незалежності (матеріали до вивчення спецкурсу, методичні рекомендації, програма) для студентів історичного факультету – К.: Знання України, 2004. – 34 с.
 2. Петасюк О., Сморжевська О. Національні традиції українського авангарду (ілюстрована хрестоматія). – К.: ТОВ «Поліграфцентр» «ТАТ», 2006. – 256 с.
 3. Сморжевська О. Український авангард (перша третина ХХ століття). Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: Знання України, 2008. – 35 с.
 4. Сморжевська О., Петасюк О. Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів). – К.: Інститут металофізики НАН України ім. Г.В. Курдюкова, 2009. – 168 с.
 5. Сморжевська О. Релігійний фактор в умовах глобалізації / Людина у полікультурному суспільстві. Навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей (Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін.) – К.: Інжиніринг, 2010. – 248 с. – С. 107-146.
 6. Сморжевська О. Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Культурний простір постмодерної України» (модуль 1) для студентів І курсу магістерського відділення історичного факультету. – К.: Знання України, 2010. – 47 с.
 7. Сморжевська О. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Культурний простір постмодерної України» (модуль 2) для студентів І курсу магістерського відділення історичного факультету. – К., Karat Ltd, 2010. – 22 с.
 8. Сморжевська О. Методичні рекомендації до написання рефератів з курсу «Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» для студентів ІV курсу історичного факультету (спеціальність 6.020302 – Історія України). – К.: ФОП «Черенок К.В.», 2011. – 20 с.
 9. Сморжевська О., Черевичний Г. Київський університет – центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х – 1960-ті рр.). Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія освіти в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст.» для студентів 2 курсу магістратури історичного факультету денної форми навчання. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – 72 с.
 10. Сморжевська О. Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011 – 244 с. https://www.academia.edu/32541117/%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%93%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%95_%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%AF_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A5%D0%A5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%A5%D0%86_%D1%81%D1%82
 11. Історія України. Новітня доба. Навчальний посібник / За ред. В.М. Литвина. – К.: Академвидав, 2012. – 479 с. – С. 10-65.
 12. Історія в термінах і поняттях: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. 20 статей, 77265 тис. знаків: авангард, авангардизм; агіографія; антитринітарії; аутодафе; братства релігійні; духівництво, духовенство; жерці; іконографія; ісихазм; іудаїзм; модернізм; ортодоксія; пантеїзм; постмодернізм; пуризм; симонія; телесинестезія; толерантність; хронотоп.
 13. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). Енциклопедичний словник-довідник / За заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ – 2000, 2015. – 492 с. – 13 статей.
 14. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396 с. – 13 статей.

 

Наукові інтереси охоплюють: неоязичництво України як історико-культурний феномен, релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), культурний простір постмодерної України, український авангард (перша третина ХХ ст.), комеморативні практики в сучасній історичній культурі та політиці.

Серед наукових праць:

 1. Сморжевська О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі «армійських оповідань» Юрія Андруховича та його романів «Рекреації», «Московіада» і «Таємниця») // Гілея: науковий вісник. – К.: Вип. 112(9), 2016. – С. 77-81. http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=136
 2. Сморжевська Оксана. Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК). // Етнічна історія народів Європи, 2016, вип. 49. – С. 132-140. https://svit.in.ua/stat/smorzhevska_rpk.pdf
 3. Сморжевська О. Український літературний постмодернізм у культурному просторі Польщі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат», 16-17 березня 2017 р. – Київ-Слупськ, 2017. – 355 с. – С. 186-187. https://nubip.edu.ua/node/28432
 4. Сморжевська О. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті). Монографія – К.: Видавець Олег Філюк. 2017. – 198 с., умов. др. арк. 12,37. Кольорові світлини. https://www.academia.edu/36961564/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_30_10_2016.pdf
 5. Сморжевська О. Неоязичництво в Україні: духовні пошуки людини міста: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – № 1(132). – С. 54-58. https://drive.google.com/file/d/1lx_RwH9eJZEPqKZC-W5SIv1BTu0173vN/view
 6. Сморжевська О. Військові капелани в Україні доби незалежності: історія та перспективи // International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen Konstantin Preslavsky University of Shumen 244 pages. Pages 232-235.
 7. Сморжевська О. Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку // Другі Києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017) / Редкол. Реєнт О.П., Капелюшний В.П., Патриляк І.К. – К.: Фоліант, 2017. – С. 468-471.
 8. Сморжевська О. Історія, що застигла: радянські та пострадянські «місця пам’яті» (на прикладі Іванківського району Київської області) // International scientific-practical conference Forming of modern educational environment:benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. Tbilisi: Baltija Publishing. – Pages 125-127.
 9. Сморжевська О. Мова в світогляді сучасних українських язичників (рідновірів) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення, 19-20 квітня 2018, Львів. – Львів, 2018. – 238 с. – С. 217-220.