Пивовар Сергій Федорович

кандидат історичних наук, професор кафедри

 

Сергій Федорович Пивовар народився 19 серпня 1959 року в м. Києві. У 1976 р. закінчив середню загальноосвітню школу в м. Києві. В університеті працює з 1980 р. на різних посадах: завідувач лабораторії військової кафедри (1980–1988 рр.), асистент кафедри історії СРСР (1991 р.), асистент (1992–1993 рр.), доцент (з 1995 р.), в. о. завідувача (2003–2004 рр.), завідувач (2004–2006 рр.), професор (з 2006 р.) кафедри новітньої історії України КНУ імені Тараса Шевченка.

Упродовж 1981–1987 рр. навчався на вечірньому відділенні історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою. У 1987–1990 рр. навчався в аспірантурі цього ж університету, а в квітні 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Винахідництво та раціоналізаторство в промисловості Української РСР у 1980-ті роки». У 1997–2000 рр. навчався в докторантурі КНУ імені Тараса Шевченка.

У 1987–1988 рр. – голова профбюро об’єднаної військової кафедри Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 2004–2006 рр. – член редакційної колегії «Вісника Київського національного університету (Серія «Історія»)». У 1992–1994, 2003–2014 рр. – член Ученої ради історичного факультету КНУ. У 2001/2002 і 2004/2005 навчальних роках за досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі Вченою радою університету визнавався найкращим викладачем історичного факультету КНУ. Автор 25 раціоналізаторських пропозицій, впроваджених у навчальний процес університету.

Учасник десятків міжнародних і всеукраїнських наукових форумів (конференцій, симпозіумів, «круглих столів»), на яких виступав з доповідями на актуальні теми історичної науки.

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Історія СРСР» (ОС «Бакалавр», ІІІ–ІV курс);
 • «Історія радянської дипломатії» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс);
 • «Спецслужби в новітній історії України» (ОС «Бакалавр», ІV курс);
 • «Концепції української державності в історичній науці» (ОС «Магістр», І курс);
 • «Історія української дипломатії» (ОС «Магістр», ІІ курс);
 • «Історія анархізму» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс).

 

Автор і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць.

Основні навчально-методичні праці:

Україна в ХХ столітті. Збір. док. і мат. (1900–1939). – К.: ІЗМН, 1997. – 448 с. (один із упорядників).

Всесвітня історія. Новітній період. 1900–1945 рр. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 384 с. (у співавторстві).

Всесвітня історія. Новітній період. 1945–1997 рр. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 256 с. (у співавторстві).

Історія України. Навчально-методичний посібник для семінарських занять. – [В. М. Литвин та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. (у співавторстві).

Історія України: Новітня доба: навч. посіб. / [В. М. Литвин та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. – К.: Академвидав, 2012. –480 с. (у співавторстві).

 

Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. (у співавторстві).

Історія України. Курс лекцій / За ред. докт. іст. наук., проф. А.П. Коцура. Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – 756 с. (у співавторстві).

Історія СРСР: Збірник документів і матеріалів (1917–1991) / упоряд. С. Ф. Пивовар. – К.: Академвидав, 2017. – 352 с.

Наукові інтереси охоплюють:

Історію України, історію СРСР, історіографічні концепції української державності, історію дипломатії, історію спецслужб.

Серед наукових праць:

– Труженики на пользу обрусения края…». Русифікаторська політика царизму // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 58–71.

– Берестейський мирний договір крізь призму ставлення українського народу до державності // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 25–40.

– До проблеми співвідношення державної та бездержавної форм суспільного розвитку України в історичній концепції В. Б. Антоновича // Питання історії України: Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – Т. 3. – С. 341–350.

– До проблеми української державності в радянській історіографії 70–80-х рр. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Вип. 52. – К., 2001. – С. 59–66.

– Проблема виникнення давньоруської державності в історичній концепції Н. Полонської-Василенко // Часопис української історії. – Вип. 20. – К., 2011. С. 96–101.

– Інтервенція у зовнішній політиці СРСР і Росії: від Угорщини до України (1956–2015 рр.) // Проблеми миру й безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 65–74.

– Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік) // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 119–138.

– Азербайджанська державність в геополітичній стратегії більшовицької Росії (1918–1920 рр.) // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 14–40.

– Україна та Фінляндія на шляху до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної політики Росії // Етнічна історія народів Європи. – 2018. – Випуск 55. – С. 35–42.

http://ethnic.history.univ.kiev.ua/upload/gallery/2018/145/07_пивовар.pdf

– Берестейський мирний договір з погляду історичної ретроспективи // Київські історичні студії. – 2018. – № 1 (6). – С. 12–19.

http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122

 

Під керівництвом С.Ф. Пивовара 14 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата історичних наук:

 1. Олійник З.В., тема кандидатської дисертації «Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр.» (2002 р.).
 2. Купчик О.Р., тема кандидатської дисертації «Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920–1923 рр.)» (2005 р.).
 3. Шліхта І.В., тема кандидатської дисертації «Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму» (2005 р.).
 4. Ситнік В.П., тема кандидатської дисертації «Громадсько-політична діяльність Миколи Міхновського» (2006 р.).
 5. Сердюк Н.С., тема кандидатської дисертації «Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944–1949 рр.» (2006 р.).
 6. Малиновський Р.І., тема кандидатської дисертації «Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993–2004 рр.)» (2007 р.).
 7. Ругаль Л.П., тема кандидатської дисертації «Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943–1945 рр.» (2009 р.).
 8. Огородник В.Ю., тема кандидатської дисертації «Підготовка кадрів Служби безпеки Організації українських націоналістів (бандерівців) (1941–1951 рр.)» (2009 р.).
 9. Теличко А.М., тема кандидатської дисертації «Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана» (2010 р.).
 10. Войціцька І.В., тема кандидатської дисертації «Державно-політична діяльність П. Постишева в УСРР (1923–1937 рр.)» (2010 р.).
 11. Гордіна Н.О., тема кандидатської дисертації «Повсякденне життя населення УРСР в умовах суспільно-політичних трансформацій (1985–1991 рр.)» (2011 р.).
 12. Марченко Н.В., тема кандидатської дисертації «Державно-політична діяльність С. Косіора в УСРР (1923–1937 рр.)» (2012 р.).
 13. Кужільна О.О., тема кандидатської дисертації «Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності «Товариства Музей визвольної боротьби України» в Празі (1925–1948 рр.)» (2016 р.).
 14. Рєзнік І.С., тема кандидатської дисертації «Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х–2015 рр.)» (2016 р.).