Пивовар Сергій Федорович

кандидат історичних наук, професор кафедри

 

Сергій Федорович Пивовар народився 19 серпня 1959 року в м. Києві. У 1976 р. закінчив середню загальноосвітню школу в м. Києві. В університеті працює з 1980 р. на різних посадах: завідувач лабораторії військової кафедри (1980–1988 рр.), асистент кафедри історії СРСР (1991 р.), асистент (1992–1993 рр.), доцент (з 1995 р.), в. о. завідувача (2003–2004 рр.), завідувач (2004–2006 рр.), професор (з 2006 р.) кафедри новітньої історії України КНУ імені Тараса Шевченка.

Упродовж 1981–1987 рр. навчався на вечірньому відділенні історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою. У 1987–1990 рр. навчався в аспірантурі цього ж університету, а в квітні 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Винахідництво та раціоналізаторство в промисловості Української РСР у 1980-ті роки». У 1997–2000 рр. навчався в докторантурі КНУ імені Тараса Шевченка.

У 1987–1988 рр. – голова профбюро об’єднаної військової кафедри Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 2004–2006 рр. – член редакційної колегії «Вісника Київського національного університету (Серія «Історія»)». У 1992–1994, 2003–2014 рр. – член Ученої ради історичного факультету КНУ. У 2001/2002 і 2004/2005 навчальних роках за досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі Вченою радою університету визнавався найкращим викладачем історичного факультету КНУ. Автор 25 раціоналізаторських пропозицій, впроваджених у навчальний процес університету.

Учасник десятків міжнародних і всеукраїнських наукових форумів (конференцій, симпозіумів, «круглих столів»), на яких виступав з доповідями на актуальні теми історичної науки.

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Історія СРСР» (ОС «Бакалавр», ІІІ–ІV курс);
 • «Історія радянської дипломатії» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс);
 • «Спецслужби в новітній історії України» (ОС «Бакалавр», ІV курс);
 • «Концепції української державності в історичній науці» (ОС «Магістр», І курс);
 • «Історія української дипломатії» (ОС «Магістр», ІІ курс);
 • «Історія анархізму» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс).

 

Автор і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць.

Основні навчально-методичні праці:

Україна в ХХ столітті. Збір. док. і мат. (1900–1939). – К.: ІЗМН, 1997. – 448 с. (один із упорядників).

Всесвітня історія. Новітній період. 1900–1945 рр. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 384 с. (у співавторстві).

Всесвітня історія. Новітній період. 1945–1997 рр. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 256 с. (у співавторстві).

Історія України. Навчально-методичний посібник для семінарських занять. – [В. М. Литвин та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. (у співавторстві).

Історія України: Новітня доба: навч. посіб. / [В. М. Литвин та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. – К.: Академвидав, 2012. –480 с. (у співавторстві).

Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. (у співавторстві).

Історія України. Курс лекцій / За ред. докт. іст. наук., проф. А.П. Коцура. Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – 756 с. (у співавторстві).

Історія СРСР: Збірник документів і матеріалів (1917–1991) / упоряд. С. Ф. Пивовар. – К.: Академвидав, 2017. – 352 с.

Наукові інтереси охоплюють:

Історію України, історію СРСР, історіографічні концепції української державності, історію дипломатії, історію спецслужб.

Серед наукових праць:

– Труженики на пользу обрусения края…». Русифікаторська політика царизму // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 58–71.

– Берестейський мирний договір крізь призму ставлення українського народу до державності // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 25–40.

– До проблеми співвідношення державної та бездержавної форм суспільного розвитку України в історичній концепції В. Б. Антоновича // Питання історії України: Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – Т. 3. – С. 341–350.

– До проблеми української державності в радянській історіографії 70–80-х рр. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Вип. 52. – К., 2001. – С. 59–66.

– Проблема виникнення давньоруської державності в історичній концепції Н. Полонської-Василенко // Часопис української історії. – Вип. 20. – К., 2011. С. 96–101.

– Інтервенція у зовнішній політиці СРСР і Росії: від Угорщини до України (1956–2015 рр.) // Проблеми миру й безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 65–74.

– Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік) // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 119–138.

– Азербайджанська державність в геополітичній стратегії більшовицької Росії (1918–1920 рр.) // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 14–40.

– Україна та Фінляндія на шляху до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної політики Росії // Етнічна історія народів Європи. – 2018. – Випуск 55. – С. 35-42.  http://ethnic.history.univ.kiev.ua/upload/gallery/2018/145/07_пивовар.pdf

– Берестейський мирний договір з погляду історичної ретроспективи // Київські історичні студії. – 2018. – № 1 (6). – С. 12–19. http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122

– Етнічні росіяни на службі у військових формуваннях СС нацистської Німеччини (1941–1945) // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 65. – 2021. – С. 90–97. URL: https://doi.org/10.17721/2518-1270.2021.65.10

– Микола Міхновський – основоположник модерного українського націоналістичного руху // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 529–538. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-fevralya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/ .

– Російська визвольна народна армія у німецько-радянській війні // World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 557–566. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-fevralya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/ .

– Ідея бездержавного суспільного устрою України в історичній концепції Володимира Антоновича // European scientific discussions. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 438–444. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-26-28-dekabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv/ .

– Суспільний устрій Запорозької Січі в історичній концепції Миколи Костомарова // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina.2021. Pp. 428–434. URL:https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/ .

– Критика державної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького в «Історії України-Руси» Михайла Грушевського // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 476–482. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/ .

– Міжнародний досвід використання онлайн-навчання у Minerva Progect // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 836–842. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-24-26-yanvarya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/ .

– Альтернативність історичного розвитку України за гетьманства Б. Хмельницького в «Історії України-Руси» М. Грушевського // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 446–452. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/ .

– Соціально-економічний розвиток Української РСР у 1989 році (історико-статистичний аспект) // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 683–689. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-13-15-iyunya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/ .

– Russian SS in the German-Soviet war of 1941–1945. Rethinking of history: conflict of facts and hypotheses. Collection of Scientific Articles. European Scientific e-Journal, 7 (13). // Hlučín: “Anisiia Tomanek” OSVČ. (in Ukrainian). – 2022. – Р.80–101. http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=248

– Участь 1-ї дивізії Збройних сил Комітету визволення народів Росії у Празькому повстанні 5–8 травня 1945 р. // Věda a perspektivy. České republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Praha . № 2 (9) – 2022. – Рр.246–259. https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-2(9)-246-259

– Військова й економічна допомога країн Заходу Радянському Союзові (1941–1945)// Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. – 2022. – Pp.634–643. https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-godachikago-ssha-arhiv / .

– Деякі аспекти примусової репатріації військовополонених і цивільних осіб до СРСР (1944–1947)// International scientific innovations in human life. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. – 2022. – Pp.669–678. https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya -international-scientific-innovations-in-human-life-8-10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/  .

– Ідея української державності в історико-політичній концепції Дмитра Донцова// Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. – 2022. – Pp.397–406.  https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv/

– Розвідувальні служби Збройних сил Комітету визволення народів Росії// Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. – 2022. – Pp.663–669. https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-10-12-yanvarya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/  .

– Таємна місія Джозефа Бойла в Україні (1918)// Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. – 2022. – Pp. 534–540. https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovationsand-development-prospects-23-25-yanvarya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv / .

– Вторгнення СРСР у Фінляндію у 1939 році: міжнародний аспект// Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. – 2022. – Pp.130–136. https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-13-15-marta-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/  .

– Історіографічні оцінки висвітлення ролі допомоги країн Заходу СРСР у роки Другої світової війни// Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. – 2022. – Pp.196–203. https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-10-12-aprelya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/ .

– Збройні інтервенції в геополітиці Російської Федерації // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. – 2022. – Pp.283–290. https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-24-26-aprelya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/ .

 

Під керівництвом С.Ф. Пивовара 14 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата історичних наук:

 1. Олійник З.В., тема кандидатської дисертації «Національна політика більшовиків в Україні в 1917 – 1920 рр.» (2002 р.).
 2. Купчик О.Р., тема кандидатської дисертації «Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920–1923 рр.)» (2005 р.).
 3. Шліхта І.В., тема кандидатської дисертації «Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму» (2005 р.).
 4. Ситнік В.П., тема кандидатської дисертації «Громадсько-політична діяльність Миколи Міхновського» (2006 р.).
 5. Сердюк Н.С., тема кандидатської дисертації «Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944–1949 рр.» (2006 р.).
 6. Малиновський Р.І., тема кандидатської дисертації «Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993–2004 рр.)» (2007 р.).
 7. Ругаль Л.П., тема кандидатської дисертації «Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943–1945 рр.» (2009 р.).
 8. Огородник В.Ю., тема кандидатської дисертації «Підготовка кадрів Служби безпеки Організації українських націоналістів (бандерівців) (1941–1951 рр.)» (2009 р.).
 9. Теличко А.М., тема кандидатської дисертації «Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана» (2010 р.).
 10. Войціцька І.В., тема кандидатської дисертації «Державно-політична діяльність П. Постишева в УСРР (1923–1937 рр.)» (2010 р.).
 11. Гордіна Н.О., тема кандидатської дисертації «Повсякденне життя населення УРСР в умовах суспільно-політичних трансформацій (1985–1991 рр.)» (2011 р.).
 12. Марченко Н.В., тема кандидатської дисертації «Державно-політична діяльність С. Косіора в УСРР (1923–1937 рр.)» (2012 р.).
 13. Кужільна О.О., тема кандидатської дисертації «Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності «Товариства Музей визвольної боротьби України» в Празі (1925–1948 рр.)» (2016 р.).
 14. Рєзнік І.С., тема кандидатської дисертації «Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х–2015 рр.)» (2016 р.).