Освітньо-наукова програма «Історія України», другий (магістерський) рівень

Історія України — це окремий напрям історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність.

Освітньо-наукова програма «Історія України» ввібрала в себе малодосліджені проблеми вітчизняної історії, передбачає поглиблене вивчення соціальної, економічної, гендерної, усної історії, історії українського конституціоналізму, націоналізму, історії розвитку вітчизняної та світової історичної науки, урбаністики. Блоки дисциплін запропоновані на вибір студентам освітньою програмою повністю відповідають вимогам сучасного розвитку історичної науки.

Магістерська освітньо-наукова програма «Історія України» спрямована на підготовку фахівця історика, який має поглиблені знання з вітчизняної історії і готовий самостійно висувати наукові гіпотези, досліджувати їх і популяризувати результати своїх наукових пошуків.

Навчаючись за ОНП «Історія України» студент оволодіє і вдосконалить професійні компетентності:

  • використовувати отримані знання в аналітично-дослідницькій, науково-педагогічній та інших сферах діяльності з метою оцінювати та співвідносити шляхи розвитку українського народу в різні історичні періоди;
  • вибирати необхідні методи дослідження і розробляти нові методи, виходячи з завдань конкретного дослідження актуальних проблем історії України;
  • здійснювати пошук нових джерел для вивчення актуальних наукових проблем з історії України;
  • здатність до співпраці з колективом та особами у вивченні та дослідженні минулого українського народу;
  • здійснювати критику джерел з історії України, їх експертизу на предмет внутрішніх суперечностей;
  • спираючись на професійні знання з історії України визначати основні тенденції, зв’язки та взаємовплив політичних, соціально-економічних, етнокультурних явищ і процесів в історичній динаміці і на сучасному етапі.

 

Випускник ОНП «Історія України» володіє комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу і здатен:

– самостійно аналізувати історичні документи та матеріали;

– поставити дослідницьку задачу, сформулювати проблему, визначити актуальну тему дослідження з історії України, дослідити та оприлюднити результати своїх наукових пошуків її, нести відповідальність за самостійно прийняті рішення і результати своїх наукових пошуків;

– визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу;

– аргументовано пояснювати власну думку з дискусійних подій та явищ української історії та сучасної політики;

– реалізовувати державну політику, спрямовану на підвищення ролі історичної науки та історії України в процесі національного виховання.

 

Шановні вступники зверніть увагу!

З 2020 року для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які вступають  для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  додаткові вступні випробування скасовано.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за ОНП «Історія України» вступні випробування проводяться у формі:

– єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ);

– фахового вступного випробування, що проводить Університет.

 

Після завершення навчання за ОНП «Історія України» випускник отримує академічну кваліфікацію «Магістр історії та археології» та може отримати професійні кваліфікації «Історик», «Викладач закладу вищої освіти», «Молодший науковий співробітник (історія)» і може працювати в наукових та ocвітніx установах; органах державної влади та місцевого самоврядування; політичних партіях; засобах масової інформації та друкованих виданнях; організовувати та здійснювати наукові та соціальні проекти

Види професійної діяльності: науковець, викладач, аналітик, експерт, консультант тощо.

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *