ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Освітньо-наукова програма підготовки магістрів

Історія України — це окремий напрям історичної науки, що досліджує закономірності становлення та розвитку українського народу, боротьбу за національно-державну незалежність та розбудову української державності в різні історичні періоди.

Освітньо-наукова програма «Історія України» ввібрала в себе малодосліджені проблеми вітчизняної історії, передбачає поглиблене вивчення соціальної, економічної, гендерної, усної історії, історії українського конституціоналізму, націоналізму, історії розвитку вітчизняної та світової історичної науки, урбаністики.

Запропоновані освітньою програмою на вибір студентам блоки дисциплін «Публічна історія», «Генеалогія» повністю відповідають вимогам сучасного розвитку історичної науки.

Магістерська освітньо-наукова програма «Історія України» спрямована на підготовку фахівця історика, який має поглиблені знання з вітчизняної історії і готовий самостійно висувати наукові гіпотези, досліджувати їх і популяризувати результати своїх наукових пошуків.

Навчаючись за ОНП «Історія України» студент оволодіє і вдосконалить професійні компетентності:

 • використовувати отримані знання в аналітично-дослідницькій, науково-педагогічній та інших сферах діяльності з метою оцінювати та співвідносити шляхи розвитку українського народу в різні історичні періоди;
 • вибирати необхідні методи дослідження і розробляти нові методи, виходячи з завдань конкретного дослідження актуальних проблем історії України;
 • здійснювати пошук нових джерел для вивчення актуальних наукових проблем з історії України;
 • здатність до співпраці з колективом та особами у вивченні та дослідженні минулого українського народу;
 • здійснювати критику джерел з історії України, їх експертизу на предмет внутрішніх суперечностей;
 • спираючись на професійні знання з історії України визначати основні тенденції, зв’язки та взаємовплив політичних, соціально-економічних, етнокультурних явищ і процесів в історичній динаміці і на сучасному етапі.

 

Випускник ОНП «Історія України» володіє комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу і здатен:

– самостійно аналізувати історичні документи та матеріали;

– поставити дослідницьку задачу, сформулювати проблему, визначити актуальну тему дослідження з історії України, дослідити та оприлюднити результати своїх наукових пошуків її, нести відповідальність за самостійно прийняті рішення і результати своїх наукових пошуків;

– визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу;

– аргументовано пояснювати власну думку з дискусійних подій та явищ української історії та сучасної політики;

– реалізовувати державну політику, спрямовану на підвищення ролі історичної науки та історії України в процесі національного виховання.

 

Після завершення навчання за ОНП «Історія України» випускник отримує академічну кваліфікацію «Магістр з історії та археології» та може отримати професійні кваліфікації «Історик», «Викладач закладу вищої освіти», «Молодший науковий співробітник (історія)» і може працювати в наукових установах та закладах вищої освіти; органах державної влади та місцевого самоврядування; політичних партіях; засобах масової інформації та друкованих виданнях; організовувати та здійснювати наукові та соціальні проекти

Види професійної діяльностінауковець, викладач, аналітик, експерт, консультант тощо.

 

Шановні вступники зверніть увагу!

Для вступу у 2022 році на навчання для здобуття ступеня магістра за ОНП «Історія України» вступні випробування проводяться у формі лише:

– фахового вступного випробування, що проводить Університет.

  

 Інформація про вступну кампанію до магістратури https://vstup.knu.ua/#m-1

Для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньої програмою «Історія України» спеціальності 032 Історія

01 серпня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
16 серпня –

15 вересня (до 1800)

Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти
16 серпня – 16 вересня Проведення Університетом фахових вступних випробувань
не пізніше 20 вересня Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб
24 вересня (до 1800) Завершення виконання вимог для зарахування
25 вересня Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Програма та структура вступного фахового іспиту для освітньо-наукової програми «Історія України».

Корисна інформація

– Вступники для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності для участі в конкурсному відборі подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у правилах випадків

– Для участі в конкурсному відборі, вступники можуть подати не більше п’яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Виконання вступниками вимог для зарахування:

 1. Особи, які подали заяви на вступ до Університету та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після ухвалення Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до термінів, визначених у правилах, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто до Приймальної (відбіркової) комісії такі документи:

– копії документів, зазначені в п.6 § 3 (для вступників, що подали електронну заяву на участь у конкурсному відборі), а саме:

 • документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних –військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника) ;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), а також, укласти договір про навчання між Університетом та вступником.

Початок навчання для студентів, які вступлять до магістратури у 2022 році з 1 жовтня.

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *